3. Kompanie / Kp-Feldwebel

xxxx – 1926 Körkemeier


1926 – 1941 Hermann Goebel


1941 – 1950 Karl Rust


1950 – 1963 Paul Schaub


1963 – 1977 Herbert Siegmann


1977 – 1991 Erwin Stuhlert


1991 – 1997 Willy Casselmann


1997 – 2007 Günter Everding


2007 – 2012 Rüdiger Mayer


2013 – heute Eugen Gawelczyk


3. Kompanie aus dem Mindener Bürgerbataillon